Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany kontrastu.
 • Brak widoczności ramki fokusu.
 • Nieprawidłowa kolejność fokusu.
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury.
 • W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu.
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja.
 • Filmy nie posiadają tłumaczenia w języku migowym.
 • Nie wszystkie zamieszczone obrazy i grafiki JPG i PNG posiadają tekst alternatywny.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
 • Na stronie występują linki przekierowujące do stron zewnętrznych bez uprzedniego powiadomienia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Tomulik.
 • E-mail: m.tomulik@gckjerzmanowa.pl
 • Telefon: 768312287

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej – Barbara Reszczyńska
 • Adres: ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa
 • E-mail: kontakt@gckjerzmanowa.pl
 • Telefon: 768384324

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka w Jerzmanowej ul. Głogowska 19b, 67-222 Jerzmanowa

Dostępność wejścia do budynku

Biblioteka znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej. Do biblioteki prowadzi jedno wejście główne przed, którym znajduje się przeszkoda architektoniczna w postaci wysokiego krawężnika. Biblioteka posiada odpowiedniej szerokości drzwi. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność pomieszczeń

Biblioteka znajduje się na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe

Najbliższy parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi znajduje się po przeciwległej stronie ulicy przy kościele, kolejny przy szkole. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

Filia biblioteki w Jaczowie ul. Główna 1, 67-200 Jaczów

Dostępność wejścia do budynku

Biblioteka znajduje się na piętrze budynku WDK w Jaczowie. Do budynku prowadzi wejście główne ze schodami ale po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza na parter budynku można wejść także wejściem prowadzącym na salę wyposażonym w podjazd. Biblioteka usytuowana jest na piętrze, do wypożyczalni prowadzą schody. Dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia na piętrze są niedostępne. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność pomieszczeń

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Biblioteka i czytelnia znajdują się na piętrze Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe

Parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi bez oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przed wejściem do budynku.

Inne

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

POMOC
Close